O nás

Historie

Naše dnešní Tělovýchovná jednota Sokol Vendolí byla založena 17. listopadu roku 1947. V roce 1948 se s ní spojil i tehdejší Orel, jedna z dalších tělovýchovných jednot. Tělovýchovná organizace Orel byla v roce 1948 direktivně zrušena. Byly obavy, zda její sloučení se Sokolem nebude mít negativní vliv na místní tělovýchovu, ale opak byl pravdou. O posílení tělovýchovy v obci se zasloužili především Jaroslav Němeček, Rudolf Černý, František Hemerka a další.

Mezi zakládajícími členy naší organizace byli "bratři": Jaroslav Novotný, František Janda, Jar. Hanzl, Boh. Hejtmánek, Zdeněk Ambrož, Zdeněk Kuda, Mir. Gruber, pan řídící Antonín Paš, Josef Novotný, Fr. Matěna, Josef Menc, Josef Mihula a jiní. Tito nadšenci pod vedením prvního sokolského starosty Fr. Matěny a prvního náčelníka řídícího Paše začali cvičit ve velmi stísněných poměrech ve škole. Čím menší byly prostory pro cvičení, tím větší bylo nadšení, ze kterého pak vyrůstaly další oddíly jako kopaná, lyžování, stolní tenis, odbíjená či cyklistika. Později se práce oddílů vykrystalizovala v činnost pouze tří, a to kopané, stolního tenisu a cvičení, jež s malými obměnami provozují svoji činnost až do současnosti.

Druhým předsedou Sokola byl Josef Novotný a druhým náčelníkem Jaroslav Hanzl. Třetím předsedou v pořadí byl zvolen František Janda, který tuto funkci zastával do roku 1954. Od roku 1954 až do roku 1986, s ročním přerušením (předsedou byl v roce 1961 Karel Svoboda), vykonával tuto funkci Vlastimil Synek. Dlouholetého předsedu Vl. Synka, za jehož práci mu patří velké poděkování, vystřídal v této funkci v roce 1986 František Chaloupka. Předtím byl aktivním výborným fotbalistou, později členem výboru TJ a od roku 1970 trenérem. Vzhledem k tomu, že zároveň vykonával i trenérskou práci u mužstva mužů, což byla pořádná porce, kterou táhl až do roku 1997, byl jeho následovníkem zvolen Vladimír Buchta. Vladimíra Buchtu poté vystřídal ve funkci Ladislav Adámek, jehož velení bylo po několikaleté nefunkčnosti organizace vystřídáno Martinem Vodičkou. Koloběh změn pokračoval tříletým vedením Jana Buchty, který z rodinných důvodů odstoupil a nechal se nahradit současným předsedou Františkem Svatoněm.

Během prvních deseti let činnosti TJ bylo dosaženo nezměrnou pracovitostí, pílí a nadšením celé řady členů mnoha zajímavých výsledků jak na poli sportovním, tak budovatelském. V roce 1955 se v rámci okresu Mor. Třebová umístili cvičenci z Vendolí jako první v přípravě na I. celostátní spartakiádu. Měli také nejpočetnější zastoupení ze všech tělovýchovných jednot Sokol. V rámci brněnského kraje pak byl náš okres na prvním místě.

 (Citováno z: BUCHTA, Vladimír Vendolí. 1. vyd., 2003, 365 s.)

 Podrobnější informace o historii TJ Sokolu Vendolí se můžete dozvědět v publikaci Vendolí, jejímž autorem je současný starosta obce Vladimír Buchta. Kniha je k dostání na obecním úřadě ve Vendolí za 380,- Kč.